האגיס האגיס קישור לדף הבית
חיתולי האגיס אקסטרה קר

תקנון מהלך 'חופשת לידה' של האגיס

 1. 1. כללי
  1. 1.1. בין התאריכים 20.3.19 ועד 16.4.19 (להלן: "תקופת הפעילות") תערוך קימברלי קלארק ישראל בע"מ  (להלן: "האגיס" או "עורכת הפעילות") בשיתוף עם משרד פרסום גל אורן BSD, פעילות נושאת פרסים כמפורט להלן:
  1. 1.2 האגיס יהא רשאי להאריך, לקצר או לשנות את תקופת הפעילות, להוסיף או לגרוע זוכים, לשנות את הפרסים העומדים לחלוקה ו/או את מהותם ו/או את שוויים, וכן לבטל את הפעילות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות לרבות שינוי כללים אלה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שיחויב לנמק את החלטתו.
  1. 1.3 תוצאות הפעילות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 1. 2. הגדרות

למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצדם, כדלהלן:

  1. 2.1."הוראות הפעילות" – ההוראות והתנאים המפורטים במסמך זה.
  2. 2.2 "תקופת הפעילות" -20.3.19-16.4.19
  3. 2.3 "יום פעילות"

 

 • ימים רביעי (20.3.19) עד שלישי (16.4.19), בין השעות 00:00 עד 23:59 למחרת. כל יום הוא יום מלא בפני עצמו.
 • במהלך השבת, יום שישי החל מהשעה 15:00 ועד מוצ"ש בשעה 20:00, לא תינתן אפשרות להשתתף בפעילות.
  1. 2.4."משתתף" – מי שמשחק בפעילות ועמד בתנאים המפורטים בהוראות הפעילות.
  2. 2.5. "שאלות הידע" – שלוש (3) שאלות רב-ברירה בנושאי "האגיס" ותינוקות, אשר יישלפו באופן רנדומאלי ממאגר השאלות של עורכת הפעילות. השאלות מתבססות על ידע אישי. לכל שאלה יינתנו שלוש (3) תשובות אופציונאליות ורק אחת מהן היא התשובה הנכונה.
  3. 2.6. "תא הטלמסר" – טלפון שמספרו 03-3739000
  4. 2.7. ה"הפרס"– צ'ק בסך 7,000 ₪ אשר יימסר לזוכה תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה ובכפוף למילוי כל תנאי הפעילות.

 

 1. 3. תנאי ההשתתפות בפעילות
  1. 3.1. ההשתתפות בפעילות מוגבלת להורים לתינוקות עד גיל חצי שנה.
  2. 3.2. השתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שעמד בכל הוראות הפעילות. זכות ההשתתפות בפעילות אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרס, למעט כמפורט בהוראות אלה.
  3. 3.3. ההשתתפות בפעילות  אסורה על עורכת פעילות,  עובדי קימברלי קלארק ישראל ובני משפחותיהם, משרד הפרסום גל אורן BSD וכן כל עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה משמעם – בן-זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
  4. 3.4. בטרם יענה על שאלות הידע, יידרש המשתתף להזין את פרטיו, לרבות שם משפחתו ושמו הפרטי, מספר טלפון סלולארי ו/או טלפון נייח שלו.
  5. 3.5. משתתף יכול להשתתף בפעילות ללא הגבלה אך לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף ולבית אב, בכפוף לתקנון זה.

 

 1. 4. בחירת הזוכים

מנגנון הפעילות: קונים 3 אריזות האגיס פרידום דריי / אקסטרה קר / פנטס / ליטל בייביס, שומרים את חשבוניות הקנייה, מתקשרים לטלמסר שמספרו 03-3739000 ועונים על 3 שאלות נכון והכי מהר.

המשתתף הראשון מידי יום רביעי (27.3 / 3.4 / 10.4 / 17.4), שענה נכונה על מירב השאלות הידע בזמן הקצר ביותר מבין כל המשתתפים באותו שבוע, יהיה הזוכה בפרס, כאמור בסעיף 2.6 לעיל. אם יהיו מספר משתתפים שענו נכונה על מירב שאלות הידע בפרק זמן זהה קצר ביותר, יזכה מבניהם המשתתף הראשון שענה נכונה על מירב שאלות הידע, לפי סדר רישומם במערכת (להלן: "הזוכים" או "הזוכה").

בכל תאריך של בחירת זוכים ישתתפו כל הנרשמים בשבעת הימים שקדמו ליום הבחירה, מלבד אלו שזכו בפרס.

 1. 5. איתור הזוכים
  1. 5.1. עם סיום הפעילות, תיצור עורכת המשחק קשר טלפוני עם הזוכים השבועיים, באמצעות מספרי הטלפון שהוזנו כאמור בסעיף 3.3 לעיל. בשיחה זו יאמתו עמו את פרטיו.
  2. 5.2. זוכה שעורכת הפעילות לא הצליחה ליצור עמו קשר טלפוני לאחר שלוש שיחות טלפוניות שהתקיימו במרווחי זמן סבירים על פני לפחות 12 שעות סך הכל , תפקע זכאותו לקבל את הפרס, והזכאות לפרס תועבר למועמד לזכייה שלאחריו, על פי הקריטריונים המנויים בסעיף 4 לעיל (להלן: "זוכה מילואים").
 2. 6. קבלת הפרס
  1. 6.1. העברה בנקאית / הצ'קים בסך 7,000 ש"ח יימסרו במשרד פרסום גל אורן BSD בהצגת חשבונית הקנייה מתקופת המבצע  (16.4.19 – 20.3.19) של 3 אריזות האגיס פרידום דריי / אקסטרה קר / פנטס / ליטל בייביס ובהצגת תעודת לידה של התינוק / ספח תעודת זהות עם פרטי התינוק.
  2. 6.2. זוכה יוכל לזכות בפרס אחד בלבד, וכן לא יינתן יותר מפרס אחד לכל בית אב.
  3. 6.3. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. זוכה אינו יכול להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא (לרבות לכסף) אלא רק עפ"י סעיף 2.7
  4. 6.4. בכל מקרה בו משתתף יהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי כללי הפעילות ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים, לרבות פריצה לתוכנת הפעילות ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת, ייפסל משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם בפעילות שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל, מבלי שעורכת הפעילות תידרש להוכיח את החשד ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד עורכת המשחק.
 3. 7. פרסום
  1. 7.1. עצם ההשתתפות בפעילות כמוה כהסכמת המשתתפים (לרבות הזוכים) לפרסום שמותיהם במסגרת פרסום ו/או סיקור  בכל מדיום ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, ללא תמורה נוספת.
 4. תפעול תא הטלמסר
  1. 8.1. שיחה לתא הטלמסר הינה בהתאם לעלויות של ספק השירות הטלפוני ואין לעורכת הפעילות אחריות על טיב השירות ומחיר השיחות, אשר נקבעות על ידי הספק.
  2. 8.2. תא הטלמסר פתוח לשיחות במהלך כל שעות היממה, בכפוף לסעיף 2.2 לתקנון וכן פתוח לכלל קווי הטלפון, למעט אלו אשר נחסמו לשירות תוכן על-ידי הספק.
  3. 8.3. תפעולו השוטף של תא הטלמסר ותפעול הטכני בהתאם לדרישות הפעילות, יהיו באחריות משרד הפרסום גל אורן BSD.
 5. 9. אחריות
  1. 9.1. במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד: "התקלה"), תהיה קימברלי קלארק ישראל רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות, לשנות את המועדים הקשורים לפעילות, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות ומכללים אלה (על-ידי הוספה, גריעה או שינוי), לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בתחרות.
  2. 9.2. קימברלי קלארק ישראל לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת מחשבים) ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול התחרות ותא הטלמסר ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול התחרות ותא הטלמסר (להלן ביחד: "התשתית והמערכות"), והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית והמערכות.
  3. 9.3. קימברלי קלארק ישראל לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות ובקשר עם קביעת הזוכה.
  4. 9.4. המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד קימברלי-קלארק ישראל בכל הקשור לפעולות כאמור בסעיף זה ולפעילות על כל שלביה, על כל סעיפי המשנה שבו. כמו-כן, המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות) שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב הפעילות על כל שלביה.
  5. 9.5. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט  עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  6. 9.6. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים בקשר ישיר או עקיף עם הפעילות.
  7. 9.7. האחריות בקשר לפרס הנה באחריותו הבלעדית של ספק הפרס והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה במישרין ו/או בעקיפין בנוגע לפרס ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים בקשר ישיר או עקיף עם הפרס.

 

 1. שונות
  1. 10.1. מובהר כי רישומי קימברלי קלארק ישראל יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.
  2. 10.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלה לבין פרסומים אחרים בכל מדיום שהוא (לרבות בעיתונים) בקשר לפעילות, יגבר האמור בהוראות הפעילות לעיל.
  3. 10.3. כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות העיתונות החרדית, והכל לפי שיקול דעתה של קימברלי קלארק ישראל.
  4. 10.4. הוראות הפעילות יימצאו במשרד הפרסום גל אורן BSD, רח' מנחם בגין 42 רמת גן 52462, טל': 03-6133555.
  5. 10.5. קימברלי קלארק ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר תום תקופת המשחק, בכפוף לכל דין.
  6. 10.6. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר עורכת הפעילות לצורך עדכון מבצעים ודיוור ישיר, כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת, בכפוף לכל דין.

 

==============================

 

סגירה

תשאירו מייל ונדאג לעדכן אתכם בהטבות, קופונים בלעדיים ותכנים שווים במיוחד!

תמונת תינוק

בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת.

איזה כיף שהצטרפת אלינו

נשמח להכיר אותך טוב יותר כדי שכל ההטבות והתכנים שנשלח יהיו מותאמים אך ורק עבורך!

תמונת תינוק
-
תאריך לידה של התינוק

בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת.
תמונת תינוק

עכשיו אנחנו מכירים!

שלחנו לך מייל

במידה והמייל אינו מגיע, בדקו בתיבת דואר

הזבל וסמנו את האגיס כדיוור בטוח

מעבר לראש העמוד, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + xמעבר לאזור התוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לתחתית העמוד, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + c