האגיס האגיס קישור לדף הבית
חיתולי האגיס אקסטרה קר

תקנון מבצע הגרלות – האגיס זכייה יומית בחופשה משפחתית באירופה

 1. 1. כללי
  1. 1.1.מבצע ההגרלות נערך על פי תקנון זה ובכפוף לתנאי הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, שפורסמה בילקוט הפרסומים התש"ע, עמ' 1186 מיום 1.1.2010 (להלן "ההיתר הכללי") ולתיקונים שנערכו בהיתר האמור.
  1. 1.2. במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, תערוך קימברלי-קלארק ישראל בע"מ (להלן: "עורכת ההגרלה") בין המשתתפים כהגדרתם להלן הגרלות, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: "ההגרלות").
  1. 1.3. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 1. 2. הגדרות

למונחים הבאים המופיעים בתקנון זה תוענק המשמעות המפורטת לצידם:

  1. 2.1."עורכת ההגרלה" – קימברלי-קלארק ישראל בע"מ ח.פ. 51-039032-1 מרח' דרך ת"א-רמלה, ת.ד. 231. רמלה 7210102.
  2. 2.2. "המפקחת" או "המפקחת על ההגרלה" – עורכת דין אן נחום, ממשרד להט, נחום, שמעוני ושות' עורכי דין, רח' ויסוצקי 6 תל אביב או כל עורך דין אחר ממשרדה שימונה על ידה בכתב לצורך זה, ובלבד שהמפקח המחליף הודיע למנהל הכללי של משרד האוצר, על הסכמתו לשמש כמפקח כאמור.
  3. 2.3. "משתתף/ת" – מי שעונה על התנאים המפורטים בסעיף ‎3 לתקנון זה.
  1. 2.4. "מבצע" או "מבצע ההגרלות" – מבצע הגרלות לשיווק וקידום מוצרי האגיס פרידום דריי פנטס המשתתפים במבצע כהגדרתם להלן, הנערך בהתאם להיתר הכללי ואשר תקנון זה הוא תקנונו (להלן: "התקנון").
  2. 2.5. "תקופת המבצע" – החל מיום 7 בפברואר, 2018 בשעה 09:00 ("תחילת המבצע") ועד ליום 28 במרץ, 2018 בשעה 23:59 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין המועדים. ההגרלות תתקיימנה ביום 29 במרץ, 2018 כמפורט בתקנון זה להלן. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לקצר או להאריך את תקופת המבצע בכפוף להוראות כל דין.
  3. 2.6. "קוד השתתפות" – קוד השתתפות, בן 10 ספרות אשר יופיע על גבי האריזות המשתתפות במבצע.
  4. 2.7. "הפרס" – כהגדרתו בסעיף 7 לתקנון זה להלן.
 1. 2.8. "המוצרים המשתתפים במבצע" – חיתולי האגיס פרידום דריי פנטס ברקוד: 7290016437614 , 7290016437621, 7290016437645, 7290016437652.

2.9. "זוכה" – משתתף, אשר פרטיו, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה, נקלטו במערכות כהגדרתן להלן, אשר עמד בכל יתר תנאי תקנון זה, ואשר שמו עלה בגורל, בהגרלות שיערכו כפי שיפורט בתקנון זה. משתתף ייחשב לזוכה לאחר שאותר, הוכחה זכאותו להוכחת הזכייה, ועמד בכל יתר תנאי תקנון זה.

2.10. "זוכי מילואים" – 10 משתתפים נוספים אשר יוגרלו מדי הגרלה ויזכו להיות "זוכי מילואים". זוכים אלו ימוספרו במספרים 1-10 וישמשו כמחליפים, וזאת למקרה שהמועמד לזכייה על פי תקנון זה, לא יאותר ו/או ייפסל כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה בו ייפסל זוכה או מועמד לזכייה כלשהו, יבוא במקומו הזוכה אשר נבחר מיד לאחר הזוכה שנפסל. במקרה כזה ימוקמו שוב המשתתפים שעלו ונבחרו על פי המקומות הרלוונטים לאחר הפסילה, וקביעת הזוכה החליפי לזוכה שנפסל.

2.11. "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

 1. 3. תנאי ההשתתפות בפעילות
  1. 3.1. בתקופת המבצע יוכלו המעוניינים להשתתף להזין את קוד ההשתתפות המוטבע על גבי האריזות של המוצרים המשתתפים במבצע, במקום המיועד לכך, בבוט (פייסבוק מסנג'ר) או בעמוד נחיתה ייעודי לכך בטלפון הסלולרי (להלן: "המערכות"), ולהירשם כמשתתפים במבצע. לצורך כך, ימסרו המבקשים להשתתף במבצע, את הפרטים כדלקמן:  שם, שם משפחה ומספר טלפון. 
  2. 3.2. רק משתתף אשר פרטיו נקלטו במערכות יוכל להשתתף במבצע ההגרלות ולזכות בפרסים בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "המשתתף").
  3. 3.3. מובהר כי קוד יוכל להשתתף אך ורק בהגרלות שיתקיימו לאחר מועד הזנתו במערכות.
  4. 3.4. את הקוד ניתן לאתר במקום סמוי על גבי האריזות של המוצרים המשתתפים במבצע. צרכן שקרע את האריזה במקום בו הוטבע עליה הקוד, או שלא איתר את הקוד על גבי האריזה של המוצרים המשתתפים במבצע, שנרכשו בתקופת המכירות, יוכל לפנות לשירות הצרכנים של עורכת ההגרלה ולקבל קוד חלופי בכפוף למילוי כל התנאים ועל פי ההנחיות שימסרו לו במעמד זה.
  5. 3.5. ההגרלה תבוצע אך ורק מתוך מאגר המשתתפים שנקלטו במערכות כאמור ובסינון רישומים כפולים או פסולים, אם יהיו כאלו. מובהר כי הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית, בין היתר, בקליטת פרטי המשתתף במלואם במערכות.
 1. 4. ההגרלות
  1. 4.1. בתום תקופת המבצע, תערוך עורכת ההגרלות  10 הגרלות, מתוך מסד הנתונים אשר נקלט במערכות במסגרתן יוכלו לזכות 10 משתתפים בפרס כהגדרתו להלן. ביום 29.3.2018 תבוצענה 10 הגרלות להכרזות על זוכים יומיים מתוך כלל הנתונים שנקלטו במערכות כדלקמן:

הגרלה 1: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 15.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 2: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 18.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 3: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 19.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 4: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 20.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 5: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 21.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 6: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 22.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 7: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 25.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 8: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 26.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 9: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 27.3.2018 בשעה 23:59

הגרלה 10: בין המשתתפים מתחילת המבצע ועד ליום 28.3.2018 בשעה 23:59

  1. 4.2. ההגרלות תערכנה באמצעות תוכנה ממוחשבת הקולטת קבצי אקסל, המאחדת אותם לרשימה אחת. הפעולה הינה פעולה רנדומלית. ההגרלות תתקיימנה, במשרדי עורכת ההגרלה, בנוכחות המפקחת.
  2. 4.3. ההגרלות תיערכנה כך, שכל משתתף ששמו נכלל ברשימת המשתתפים בהגרלה, יוכל לזכות בהגרלה, כאשר ניתן יהיה להשתתף בהגרלה יותר מפעם אחת, על פי מספר הקודים שהוזנו במערכות, כאשר כל קוד, שהוזן באופן תקין ומלא במערכות, לרבות הזנת פרטים אישיים כנזכר לעיל, תזכה כל משתתף בהשתתפות אחת בהגרלה. כל קוד נוסף יגדיל את סיכויי הזכייה, ואולם זכייה בהגרלה במבצע הגרלות זה תוגבל לזכייה אחת בלבד לכל בית אב.
  3. 4.4. קוד אשר זכה בהגרלה, יוסר מהרשימה לקראת ההגרלה הבאה. שאר הקודים של אותו משתתף יוסיפו וישתתפו בשאר ההגרלות.

 

 1. 5. זכייה
  1. 5.1. בתום כל ההגרלות, תנסה עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ליצור קשר, בשעות העבודה המקובלות (בין השעות 09:00 -20:00), לא פחות משלוש פעמים ביום, במשך לפחות 3 ימי עסקים לאחר הזכייה, ע"י שיחה טלפונית עם המועמדים לזכייה על פי מספרי הטלפון אשר הוזנו על ידם במערכות. באם לא נוצר קשר עם המשתתף שעלה בגורל כאמור לאחר הזכייה כאמור ו/או אם המועמד נפסל מסיבה אחרת, יעשה ניסיון ליצור קשר עם זוכה המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני וכך הלאה עד לאיתור זוכה בפרס. זוכה שלא אותר כאמור, תיפסל זכייתו.
  2. 5.2. תנאי לזכייה יהיה כי המשתתף יציג במעמד מימוש הפרס את אריזת הקניה המקורית של המוצר המשתתף במבצע, עליה מוטבע הקוד שהשתתף וזכה בהגרלה, בפני עורכת ההגרלה, או את האריזה הקרועה, כמצוין בסעיף ‎3.4 לעיל.
 2. 5.3.  על המשתתף הזוכה לשלוח את הוכחת הקניה וזאת תוך 7 ימי עסקים מדרישה לעשות כן. עם קבלת האמור, תיבדק זכאותו של המשתתף הזוכה כאמור לקבלת הפרס על פי הוראות תקנון זה, ובמידה והמשתתף עמד בכל תנאי תקנון זה – יקבל המשתתף הזוכה אישור לקבלת הפרס. בנוסף תשלח הודעת זכייה בדואר רשום למענו של הזוכה.
  1. 5.4. משתתף אשר התמורה ששילם עבור המוצרים אשר בגינם ביקש להשתתף בהגרלות לא נפרעה  במלואה (כגון שיק שחזר / לא כובד / תשלום שבוטל וכו') ו/או אשר החזיר את המוצרים שבגינם חפץ להשתתף בהגרלה, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי להשתתף במבצע ו/או לקבל את הזכייה.

 

 1. 6. פרסום ההגרלה והזכיות
  1. 6.1. עורכת ההגרלה תפרסם את תקנון המבצע של תוכנית ההגרלה בעיתון יומי. המודעה תכלול את המען המדויק שבו ניתן להשיג עותקים מתקנון זה, את השם המלא של עורכת המבצע ושל המפקחת וכן הודעה כי ההגרלות נערכות בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1997.
  2. 6.2.עורכת ההגרלה תפרסם את תוצאות ההגרלות ושמות הזוכים פעמיים בתום המבצע בעיתון יומי בהתאם להיתר הכללי. לחילופין, יפורסמו תוצאות ההגרלות בכל דרך אחרת כפי שיותר לעורכת ההגרלה על פי ההיתר.
  3. 6.3. לא תשמע כל טענה ו/או השגה כלשהי בקשר לאופן הודעת הזכייה ובלבד שבוצעה לפי תקנון זה.
 2. 7. הפרס ואופן מימושו
    1. 7.1. בכפוף להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, הזוכה יהיה זכאי לקבלת פרס כדלקמן:

   חופשה משפחתית (בהרכב של 2 מבוגרים ו- 2 ילדים עד גיל 12) ביעדים ובמועדים כדלקמן:

   קפריסין-איה נאפה בתאריכים: 12-15/4/2018 או בתאריכים 19-22/4/2018 – במלון אדמס 5 כוכבים הכולל לינה וארוחת בוקר בשני חדרים או במלון מלפו 4.5 כוכבים הכולל לינה וחצי פנסיון בשני חדרים;

   בורגאס בולגריה  בתאריך 12-15/4/2018 – במלון גלובוס 4 כוכבים  הכולל לינה וארוחת בוקר בשני חדרים או מלון פלטינום 4 כוכבים דלקס הכולל חצי פנסיון בחדר אפרטמנט;

    1. 7.2. במידה והזוכה אינו מעוניין בחופשה המשפחתית לעיל, הוא יהיה זכאי להמיר את הפרס בכל חופשה אחרת (יעד, מועדים או הרכב) ובתקציב כספי סופי ומוחלט בסך של 6,000 ₪ (ששת אלפים ₪) בלבד. החופשה תוזמן מאשת טורס ישירות כאשר יועמד לרשות הזוכה הסך האמור בלבד. אם תוזמן חופשה בסכום נמוך יותר, יעמוד לטובת הזוכה ההפרש לניצול מאת אשת טורס כאמור ואם תוזמן חופשה בסכום גבוה יותר, ישא בה הזוכה באופן מלא ומוחלט.
    2. 7.3. מובהר כי הפרס כולל אך ורק את המפורט לעיל ולא יכלול כל רכיב אחר או נוסף כלשהו לרבות ומבלי לגרוע לא יכלול מיסי נמל ו/או ביטוחים ו/או שינוע כלשהו.
    3. 7.4. עורכת ההגרלה או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו למימוש הפרס ו/או לשביעות רצון הזוכה ממימוש הפרס ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי  מי מטעמה בקשר עם הפרס ו/או מימושו.  
   1. 8. פרסום תצלומי הזוכים
    1. 8.1. הזוכה בהגרלה יתבקש להסכים (אם כי אין הדבר מהווה תנאי לזכייתו) כי תסוקר זכייתו ותפורסם באמצעי התקשורת בשונים לרבות ברדיו, בטלויזיה, עיתונות, אינטרנט לרבות פרטיו האישים ותמונתו וכל תיעוד בסטילס ו/או בוידאו בדבר זכייתו במסגרת סיקורים ופרסומים כאמור, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה וזאת ללא כל תשלום לזוכה ו/או למי מטעמו.
    2. 8.2. מובהר כי צילום הזוכה הינו זכות של עורכת ההגרלה ואין חובה לפרסם את התצלומים.
    3. 8.3. כלל הפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים במסגרת המבצע ישמרו על ידי עורכת ההגרלה במאגר מידע שאחת ממטרותיו תהיה דיוור ישיר. בהשתתפותו בהגרלה נותן המשתתף את הסכמתו לכך.
     1. 9. איסור השתתפות

     במבצע לא ישתתפו עורכת ההגרלה, המפקחת, העוזר למפקחת וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אלה.

    1. 10. סמכות המפקחת על ההגרלה
   2. המפקחת על ההגרלה מוסמכת, באופן בלעדי, ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול המבצע וההגרלות ולקבוע כל הוראה שאין תשובה לגביה בתקנון זה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות ההיתר הכללי.

 1. 11. פטור מאחריות
  1. 11.1. כל משתתף ו/או זוכה פוטר את עורכת ההגרלה ו/או את המפקחת על ההגרלה ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה בכל הקשור להגרלה, למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור את הזכייה לזוכים אשר זכאים לכך.
  2. 11.2. במקרה של תקלה או טעות תהיה עורכת ההגרלה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור המפקחת על ההגרלה, לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף בהגרלה.
  3. 11.3. עורכת ההגרלה ו/או המפקחת ו/או מי מטעמם, אינם אחראים ולא ישאו באחריות בכל צורה ואופן למימוש או אי היכולת לממש את הזכייה במלואה או בחלקה, עקב נסיבות שאינן תלויות בהם ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם אחר בזכייה.
  4. 11.4. האחריות לטיב איכות והתאמת פרסי ההגרלות לא תחול על עורכת ההגרלה ו/או על המפקחת ו/או על מי מטעמם.
  5. 11.5. עורכת ההגרלה ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או מי מטעמם, לא ישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, לכל נזק גוף ו/או עוגמת נפש, שייגרמו, בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מזכייה במבצע ו/א כתוצאה מאי זכייה ו/או באחד משלבי מימוש הפרסים.
  6. 11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא לאתר את הזוכה בפרס בפרק הזמן הקבוע לעיל ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורכת ההגרלה ו/או של המפקחת על ההגרלה אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו כנגד עורכת ההגרלה ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמם כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.
  7. 11.7. עורכת ההגרלה ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או מי מטעמם, לא ישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הזכייה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך ההגרלה בקשר עם ההגרלה העלולה להשפיע על חלוקת הזכייה ו/או על מימושה.  

 

 1. 12. שונות
  1. 12.1. תקנון המשחק יפורסם במערכות (בעמוד הנחיתה בסלולר www.huggies.co.il/pants, ובבוט בפייסבוק) וניתן יהיה לקבל עותק ממנו במשרדי עורכת ההגרלה ברחוב דרך ת"א-רמלה, מחסני הסוכנות, צריפין רמלה.
  2. 12.2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההגרלות או המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  3. 12.3. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועדים של המבצע, לשנות את המועדים הקבועים או לבטל את המבצע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה.
  4. 12.4. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  5. 12.5. רשימת המשתתפים הזכאים להשתתף במבצע ההגרלות תהיה זו המצויה בבסיס הנתונים של עורכת ההגרלה בלבד. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לפרטים שלא נקלטו מסיבה כלשהי אצלה במערכות.
  6. 12.6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  7. 12.7. עורכת ההגרלה ו/או המפקחת ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתתף כלשהו ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בו. למשתתפי המבצע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקחת ו/או כלפי מי מטעמם בכל הקשור למבצע ו/או להגרלה (למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור לזוכים את הפרסים, כמפורט בתקנון זה).
  8. 12.8. המשתתפים מאשרים כי בחירת הזוכים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו בהגרלה עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי המפקחת ו/או כלפי מי מטעמם, ולרבות במקרה של טעויות ו/או שיבושים במהלך המבצע.
  9. 12.9. עורכת ההגרלה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או לסיים את תקופת המבצע, ו/או לשנות בכל שלב של המבצע את כללי המבצע ו/או כל דבר אחר בקשר אליו, בהודעה שתפורסם בדרך שתיראה לה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  10. 12.10. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
  11. 12.11. בכל מקרה של מחלוקת בין עורכת ההגרלה ו/או העוזרת לעורך ההגרלה לבין משתתף במבצע/מועמד לזכייה/ זוכה בפרס ו/או כל מי מטעמם, אם באשר לאופן ניהול המבצע ו/או באשר לתוצאותיו ו/או בכל עניין אחר, וכן בכל מקרה של מחלוקת בעניין פרשנות התקנון, תהא מסורה ההכרעה באופן בלעדי למפקחת, והכרעתה תהיה סופית ומכרעת, ללא זכות ערעור, ותחייב את כל הנ"ל לרבות כל מי מטעמם ו/או כל גורם או קבלן משנה הקשור לעוזרת לעורך ההגרלה.
  12. 12.12. דו"ח המפקחת יועמד לעיון הציבור, בתיאום מראש, בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקחת, לאחר מועד מסירתו לממונה על פי ההיתר הכללי.
  13. 12.13. עורכת ההגרלה ו/או המפקחת ו/או מי מטעמם אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשל במערכת ההרשמה בה נקלטו פרטי המשתתף ו/או לכל פגם במערכת ההרשמה ו/או לכל פגם במערכת הממוחשבת אשר באמצעותה מבוצעת ההגרלה, לרבות תקלות או טעויות מכל מין וסוג הנובעות מתקלות תקשורת, התחברות, עיכובים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו, או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו במבצע או עיכבו את רישום המשתתף במבצע.
  14. 12.14. הפרסומים השונים של המבצע יבוצעו כדין והם כפופים לתקנון זה.
  15. 12.15. חבות במס כלשהו, אם תחול, תחול על הזוכה בפרס.
  16. 12.16. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת ההגרלה ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או מי מטעמם, בכל עניין הנובע ממבצע זה היא 90 יום מתום תקופת המבצע.
  17. 12.17. כל שאלה, טענה ו/או דרישה בקשר למבצע יש להפנות בכתב למפקחת על ההגרלה.
סגירה

תשאירו מייל ונדאג לעדכן אתכם בהטבות, קופונים בלעדיים ותכנים שווים במיוחד!

תמונת תינוק

בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת.

איזה כיף שהצטרפת אלינו

נשמח להכיר אותך טוב יותר כדי שכל ההטבות והתכנים שנשלח יהיו מותאמים אך ורק עבורך!

תמונת תינוק
-
תאריך לידה של התינוק

בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת.
תמונת תינוק

עכשיו אנחנו מכירים!

שלחנו לך מייל

במידה והמייל אינו מגיע, בדקו בתיבת דואר

הזבל וסמנו את האגיס כדיוור בטוח

מעבר לראש העמוד, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + xמעבר לאזור התוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לתחתית העמוד, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + c