האגיס האגיס קישור לדף הבית
חיתולי האגיס אקסטרה קר
עו"ד קרן קופרמן

זכויות בחופשת לידה - מה מגיע לך?

מזל טוב את בחופשת לידה כדאי לך לדעת מה הזכויות שמגיעות לך מכוח חוקי המגן בישראל בתקופת חופשת הלידה: מדריך משפטי

smiling pregnant woman in her 40's, with laptop, and phone, casual clothing, coffe cup on belly, blank screens

 עו"ד קרן קופרמן

נשים מוצאות עצמן בחופשת הלידה מנסות להבין מהן הזכויות בחוק המשתנה, מהי אורך חופשת הלידה ומתי למעביד יש זכות אם בכלל, לקרוא לעם לעזור בעבודה. בין הנקה להנקה זה הזמן להתיישב ולהבין מה החוק במדינת ישראל מאפשר לנשים לאחר לידה

כמה זמן אני בבית?

מסתבר שגם כאן יש הבדל בין אישה שילדה תינוק אחד לבין לידת תאומים או חלילה אשפוז תינוק:

אורך חופשת הלידה (חל על מי שהיתה בחופשת לידה מה 9.12.2013 ואילך) :

1.      כל עובדת שילדה ילד יחיד זכאית ל 15 שבועות חופשת לידה בתשלום, אם העובדת עבדה לפחות 12 חודשים באותו מקום עבודה היא תהיה זכאית ל 26 שבועות של חופשת לידה ממעסיקה. לצערנו דמי לידה משולמים רק על 15 שבועות מתוך ה 26.

2.      לידה של יותר מילד אחד – עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית בנוסף ל 15 השבועות שצוינו ל 3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף החל מהילד השני באותה לידה. למי שעבדה לפחות 12 חודשים באותו מקום עבודה מגיעים מלבד 26 השבועות של חופשת הלידה עוד שלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף החל מהילד השני באותה לידה. כלומר עובדת שילדה תאומים מקבלת 17 שבועות חופשת לידה אם הוותק שלה פחות מ 12 חודשים ו 29 שבועות אם הוותק שלה שנים עשר חודשים לפחות לפני חופשת הלידה.

3.      עובדת שאושפזה במהלך חופשת הלידה – עובדת שאושפזה לתקופה העולה על שבועיים במהלך חופשת הלידה זכאית בנוסף לחופשת הלידה שציינתי ולחופשת לידה נוספת בגין תקופת האשפוז עד למקסימום של 4 שבועות.

4.      תינוק שאושפז במהלך חופשת הלידה – אם התינוק אושפז לתקופה העולה על שבועיים תתווסף לחופשת הלידה תקופת האשפוז עד למקסימום של 20 שבועות.

חובת הפרשה לפנסיה ולקרן השתלמות לעובדת בחופשת לידה

עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה והפרישו בגינם כספים לקופת גמל ולקרן השתלמות ימשיך המעביד לשלם תשלומים אלו בעד התקופה שבעדה שולמו לעובד או לעובדת דמי הלידה מביטוח לאומי והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו לעבוד בתקופה זו. הזכאות תקום בהתקיים כל אלה:

1.      העובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמור את התשלומים החלים עליהם להטחת הזכויות הפנסיוניות/קרן ההשתלמות (יש הסדר בתקנות לפיו מנוכה מהמשכורת האחרונה חלקה של עובדת/עובד).

2.      העובדת או העובד עבדו אצל המעביד שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההריון של העובדת או של בת הזוג של העובד (לפי העניין) והתקיימו יחסי עובד מעביד בינהם בכל תקופת ההריון.

לעובדת שיש לה משכורת חודשית, ההפרשות יהיו לפי המשכורת ומי שמרוויחה שכר שעתי יחושבו ההפרשות לפי השכר הממוצע שקיבלה בששת החודשים שקדמו לתקופה בעד הם זכאים לדמי לידה

האם ניתן לחלוק בחופשת הלידה עם בן הזוג שלך ?

 זה אמנם טרנדי לדבר על חופשת לידה לגברים אבל עדיין מיעט קטן מממש את האפשרות. שימו לב שחופשת לידה לגברים לא מתחילה מיום הלידה:

סעיף 6(ח) לחוק קובע כי עובד שאשתו ילדה יכול ליטול חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה בתנאי שמתקיימים התנאים שלהלן:

1.      ניתנה הסכמת האשה בכתב.

2.      האישה זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום שישה השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה. .

3.      האישה עבדה בתקופה שבן הזוג בחופשת לידה.

אבל אם העובד עבד אצל המעביד או באותו מקום עבודה פחות מ 12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה ואשתו עבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה, חופשת הלידה של העובד לא תעלה על 14 שבועות (בתוספת הארכות של אשפוז היולדת או הנולד או לידה של יותר מילד אחד).

האם למעביד מותר לדרוש ממך לעבוד בחופשת הלידה?

לצערנו לפעמים חופשת הלידה שממילא אינה ממש חופשה היא אפילו לא חופשה מהעבודה – נשלחים מיילים ממקום העבודה, מגיעות פניות טלפוניות ואף דרישות כי תתייצבי לעבודה האם זה חוקי ?

סעיף 6 ו 8 לחוק עבודת נשים קובע כי על המעביד ליתן ליולדת חופשת לידה ואסור לעבידה בתקופה זאת. ס' 14 לחוק קובע כי מעביד שהעביד בניגוד לחוק דינו קנס או מאסר. כלומר האיסור הוא איסור חמור ביותר ובשום אופן אסור למעסיק לדרוש מעובדת לעבוד בחופשת הלידה. נדגיש כי איסור העסקה הינו לפי אורך חופשת הלידה המגיעה לעובדת לפי דין ולא לפי התקופה בה היא מקבלת דמי לידה (היות ולפעמים אין חפיפה).

כאמור החוק אוסר העסקת עובדת בתקופת חופשת הלידה, עם זאת כפי שציינו לעיל לעובדת שעבדה לפחות 12 חודשים חופשת הלידה היא 26 שבועות – אולם היא רשאית לקצר אותה ל 14 שבועות (בתוספת הארכות שציינו בשל אשפוז היולדת או הנולד או בשל הריון של יותר מילד אחד) במידה והעובדת ביקשה מיוזמתה לקצר את חופשת הלידה למינימום שצוין אין מניעה להעסיקה מעבר ל 14 שבועות.

צבירת זכויות אחרות בתקופת חופשת הלידה

סעיף 6(ט) לחוק עבודת נשים קובע כי היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל המעביד.

דמי הבראה- חופשת הלידה נספרת בוותק לתשלום דמי הבראה

ימי מחלה – העובדת צוברת ימי מחלה בתקופה בה היא שוהה בחופשת לידה.

ימי חופשה – תלוי במספר ימי העבודה בהם הועסקה העובדת באותה שנה לפני/אחרי חופשת הלידה, אם עבדה לפחות 200 יום תהיה זכאית למלוא מכסת ימי החופשה שבחוק.

ומה עם הרכב והנייד שלי?

האם מותר לדרוש מעובדת כי תחזיר את הרכב והטלפון הנייד שברשותה בתקופת חופשת הלידה ? על שאלה זאת אין תשובה בחוק היות ומתן רכב וטלפון נייד אינו מכוח חוק המחייב מעסיק לעשות זאת אלא פריבילגיה שנותן מעביד לעובד ולעובדת. אני ממליצה למעסיקים להסדיר מראש בתנאי מתן הרכב/טלפון נייד לעבדים את השאלה אם הרכב/המכשיר הנייד יישארו בידי העובדת בתקופת חופשת הלידה אם לאו על מנת למנוע מחלוקות עתידיות. כשאין הסדר צריך לבחון את מכלול תנאי העסקה של העובדת ולהחליט מה נכון לקבוע בהתאם, על פי הפסיקה באם הרכב והטלפון הנייד ניתן לעובדת לצורכי העסקתה (לדוגמא באחד מפסקי הדין דובר ב אשת מכירות שהרכב נמסר לה לצרכי עבודתה) סביר כי המעסיק ידרוש השבתם במועדים בהם שוהה העובדת בחופשת לידה. בנוסף יבחן מה קורה בתקופות היעדרות אחרות כגון מילואים, חופשות .

הכותבת, עו"ד קרן קופרמן מהיא ומחית בדיני עבודה, מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד ש.פרידמן ושות', עו"ד בתל אביב

הזכויות שצוינו נכונות לדין במועד כתיבתן (ינואר 2014). בנוסף במקרים בהם יש במקום העבודה שלך הסכם קיבוצי או שאת חתומה על נהגים או הסכמים אישים שמעניקים לך זכויות נוספות הן כמובן יינתנו , היות והאמור הינו אך ורק הזכויות המגיעות לכל עובדת מכוח חוקי המגן שלא ניתן לוותר עליהן או להתנות עליהן.

כתבות קודמות בנושא חופשת לידהכתבות נוספות בנושא חופשת לידה
קבלו עדכונים על כל מה שטוב לקטנטנים שלכם
הרשמו עכשיו
הגעתם לרכיב תגובות של פייסבוק, אם ברצונכם לדלג עליו לחצו כאן
תגובות
סגירה

תשאירו מייל ונדאג לעדכן אתכם בהטבות, קופונים בלעדיים ותכנים שווים במיוחד!

תמונת תינוק

בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת.

איזה כיף שהצטרפת אלינו

נשמח להכיר אותך טוב יותר כדי שכל ההטבות והתכנים שנשלח יהיו מותאמים אך ורק עבורך!

תמונת תינוק
-
תאריך לידה של התינוק

בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת.
תמונת תינוק

עכשיו אנחנו מכירים!

שלחנו לך מייל

במידה והמייל אינו מגיע, בדקו בתיבת דואר

הזבל וסמנו את האגיס כדיוור בטוח

מעבר לראש העמוד, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + xמעבר לאזור התוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לתחתית העמוד, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + c