תקנון השתתפות בפעילות פייסבוק מגבוני בייבי ספא

תקנון השתתפות בפעילות
תוכן עניינים
1. הגדרות........................................................................................................................................2
2. פרשנות ...................................................................................................................................... 2
3. תקופת התחרות........................................................................................................................... 2
4. אופן ההשתתפות בתחרות............................................................................................................. 3
5 .תנאים לזכייה .............................................................................................................................. 3
6 .אופן מימוש הזכייה ....................................................................................................................... 3
7.פרסום הזוכים............................................................................................................................... 4
8 .אחריות ושיפוי ............................................................................................................................. 5
9. שונות ........................................................................................................................................ 6
1 .הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
א. "עורכת התחרות" – חברת ״קימברלי קלארק ישראל שיווק בע"מ" (להלן: "האגיס").
ב. "התחרות"- תחרות נושאת פרסים הנערכת על ידי האגיס, המבוססת על שיתוף הרגע הכי מלחיץ שקרה לכם כהורים צעירים והתגובה המרגשת ביותר תזכה באספקת מגבוני האגיס בייבי ספא ל- 3 חודשים.
ג. "משתתף" - מי שמקיים אחר הקריטריונים כאמור בסעיף 4(א) להלן.
ד. "מועמד לזכייה"- משתתף אשר הסכים לתנאי תקנון זה ועמד בהם – שיתף את הרגע הכי מלחיץ שקרה לו כהורה צעיר
ה. "זוכה"- המועמד לזכייה שעמד בקריטריונים כאמור בסעיף 5(א) להלן.
ו. "הפרס / ים"- מארז מגבוני האגיס בייבי ספא הכולל 6 רביעיות מגבונים
ז. פוסט בפייסבוק – אשר מזמין את הגולשים להשתתף בפעילות.

2 .פרשנות
א. המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
ב. בכל מקרה של סתירה ו / או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעמוד התחרות ו / או באמצעי תקשורת כלשהו, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם בעמוד התחרות בלבד, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ג. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
ד. בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

3 .תקופת התחרות
א. תקופת התחרות הינה למשך  10ימים מה 12.02.24 ועד ליום 21.02.24.
ב. מובהר בזאת כי עורכת התחרות תהא רשאית להאריך ו / או לקצר את תקופת התחרות ו /או להגדיל ו / או להקטין את כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או לשנות כל תנאי המפורט בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
הודעה בדבר שינוי מועד התחרות ו / או בקשר לשינוי כמות הפרסים ו/או שינוי אחר תפורסם בעמוד התחרות בסמוך למועד השינוי.

4. אופן ההשתתפות בתחרות
א. בתחרות יהא רשאי להשתתף גולש רשום באתר הפייסבוק ושאינו מנהלה של עורכת התחרות ו / או אחד מעובדיה ו / או בני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
ב. על כל משתתף בתחרות לשתף את הרגע הכי מלחיץ שקרה לו כהורה צעיר 
ג. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר הפרסים בהם יוכל לזכות כל משתתף במהלך התחרות.
ד. עורכת התחרות רשאית למנוע ממשתתף להשתתף בתחרות ו / או לפסול משתתף אשר פעל, לפי שיקול דעתה המלא של עורכת התחרות, באופן שאינו ראוי לשיקול דעתה המלא ו/ או בניגוד לחוק ו / או בניגוד לאמור בתקנון זה ו / או תקנון הפייסבוק, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית עורכת התחרות על פי כל דין.

5 .תנאים לזכייה
א. התנאים לזכייה בפרס המצוין בסעיף 1'ו בתחרות הם כדלקמן: משתתף אשר שיתף את הרגע הכי מלחיץ שקרה לו כהורה צעיר ולשיקול דעתה המלא של עורכת הפעילות.
ב. עורכת התחרות תהא רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף או מועמד לזכייה שלא מילא אחר אחד או יותר מהתנאים כאמור בס"ק א' או יתר הוראות תקנון זה ו / או כל דין, והמשתתף ו / או מועמד לזכייה כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו / או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה כנגד עורכת התחרות ו / או מי מטעמה.
ג. במידה שמשתתף כלשהו שכל התנאים לזכייה בפרס התקיימו בעניינו, בחר מטעמים כלשהם לוותר על הפרס, או במידה שעורכת התחרות החליטה לפסול כאמור זוכה, לשיקול דעתה המלא, תהיה עורכת התחרות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתתף כאמור יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו / או תביעה ו / או דרישה כלפי עורכת התחרות ו / או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.

6 .אופן מימוש הזכייה
א. הודעות על זכייה בפרסים תפורסמנה בדף הפייסבוק לאחר סיום תקופת התחרות. על מנת לממש את הזכייה, על המשתתף לשלוח הודעה פרטית לשירות הצרכנים של קימברלי קלארק ישראל עם פרטים ליצירת קשר עמו (להלן: "ההודעה").  במידה וזוכה לא ישלח את ההודעה תוך 72 שעות תאבד זכאותו לפרס ועורכת התחרות תהיה רשאית לבטל את הפרס ו / או לעשות בו כרצונה.
ב. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.
ג. הזכייה בפרס במסגרת התחרות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה, אלא בהסכמת עורכת התחרות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ד. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו / או להחליף את זהות ואת מספר הפרסים - כולם או חלקם - מכל סיבה שהיא בכל עת ו / או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו / או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים ו / או לגרוע מהם, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.
ה. עורכת התחרות אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או לאי מימוש הזכייה עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו / או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרסים ו / או בקשר עמם.
ו. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, לאחר סיום תקופת המבצע.

7 .פרסום הזוכים
א. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, תמונותיהם, ופרטיהם לרבות ופרסומיהם, או כל חלק מפרסומיהם בהתאם לשיקול דעת עורכת התחרות, בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון. כמו כן, מובהר כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בתחרות וכן מימוש הפרס כאמור, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום, שיווק ויחסי ציבור של התחרות או של עורכת התחרות.
ב. בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום פרטיו  כאמור, ללא תמורה ו / או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד החברה ו / או מי מטעמה בהקשר זה.
כמו כן, במידה שעורכת התחרות תדרוש זאת, מתחייב כל משתתף להצהיר בכתב כי לא תהיה לו כל טענה ו / או דרישה בקשר לפרסום פרטיו באמצעי התקשורת השונים כאמור לעיל.
ג. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר עורכת הפעילות לצורך עדכון מבצעים ודיוור ישיר, כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת ובהתאם לכל דין. המשתתף יוכל בכל עת להסיר עצמו מן המאגר כאמור בהתאם לכל דין. 

8 .אחריות ושיפוי
א. ההשתתפות בתחרות, וכל הנובע מן התחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת התחרות לא תישא באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למשתתף, הקשורים במישרין ו / או בעקיפין לתחרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו / או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו / או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו / או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו / או טעות כאמור.
המשתתף פוטר בזאת את עורכת התחרות, את מנהליה, את עובדיה ואת מי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו / או תביעה בקשר עם התחרות, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו / או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או לביטול.
ב. המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו / או ישפה, לפי העניין, את עורכת התחרות ו / או את מנהליה ו / או עובדיה ו / או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגיל כל נזק )לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה, הנובעת ממעשה ו / או ממחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו / או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו / או הפרה במישרין ו / או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

9 .שונות
א. עצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא מסכים להוראות תקנון זה ולתקנון אתר הפייסבוק ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנונים כאמור, וכן פוטר את עורכת התחרות ו / או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות ו / או עם התוכן שיועלה לעמוד התחרות ו / או פרסום התוכן בקשר עם התחרות על ידי עורכת התחרות ו / או בקשר עם אתר הפייסבוק, ו / או עם יתר המשתתפים והגולשים באתר הפייסבוק, בלא יוצא מהכלל. הוראות התקנונים יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י המשתתף בפוסט התחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף ליתר המשתתפים בתחרות ו / או עורכת התחרות ו / או מי מטעמה.
ב. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו / או לשנותו מפעם לפעם ולהפסיק את התחרות בכל עת או לשנות תנאיה לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות, וכל זאת בשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם באתר התחרות בסמוך לזמן השינוי.
ג. בכל שאלה שתתעורר במהלך התחרות, בנוגע לכל תקלה ו / או מצב לא צפוי כלשהו, תהיה עורכת התחרות הפוסקת הסופית, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו / או דרישה בקשר לכך. 
ד. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות בתחרות או זכייה בה, יחולו על הזוכה וישולמו על ידו. עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו / או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת התחרות ו / או
למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת התחרות ו / או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
ה. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב- יפו בלבד.
ו. התחרות ו / או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

הצהרת נגישות – פעילות קריאת סיום בשירותים
מסמך זה מספק לקהל הרחב תוכן נגיש. אנו ב"קימברלי-קלארק", פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן, בהתאם לעקרונות תקן הנגישות.
המסמך מותאם לדרישות הנגישות לפי ת"י 5568 ולרמה AA של תקן הנגישות .0.2 WCAG
אמצעי נגישות:
הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים בטכנולוגיות
קוראות מסך.
הגופנים הם מסוג serif sans ובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.
מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי, המוקרא לגולשים שנעזרים בתוכנת הקראה.
הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים, מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר .
אמצעים אלו מסייעים לעיוורים, לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש
באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל .
נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!
במידה וקיימות שאלות או קשיים בקריאת המסמך , אל תהססו ליצור קשר בטלפון:
[email protected] באימייל או, 1-800-42-32-32
כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן:
1 .תיאור הבעיה.
2 .סוג וגרסה של הדפדפן.
3 .מערכת הפעלה.
4 .סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם)
5 .מהי הפעולה שניסיתם לבצע?
אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה

 

הצטרפו למועדון הדיוורים של האגיס

מלאו את הפרטים וקבלו קוד קופון ישירות לנייד שלכם
זה הבייבי הראשון שלי 
בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם ל מדיניות הפרטיות
לקבלת הקופון אנא אשרו קבלת דיוורים ע"י סימון התיבה

 

 

 

 

השאירו מייל ותקבלו מהאגיס

שלל הפתעות, הטבות, קופונים ותכנים שווים במיוחד!

בשליחת טופס זה אני מסכימ/ה שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם ל מדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת