תקנון פעילות האגיס בשיתוף ארגון המיילדות בישראל נובמבר 2023

ליווי וייעוץ של מיילדת מארגון המיילדות בחסות האגיס
א. "עורכת המבצע": 
חברת קימברלי-קלארק ישראל שיווק בע"מ (להלן: "החברה" או "עורכת המבצע").
ב. ארגון המיילדות בישראל: 
ארגון המיילדות בישראל (ע.ר. ח.פ 580171056___________) הוא הארגון המייצג 1400 מיילדות העובדות בבתי החולים, בקהילה, מיילדות עצמאיות, מיילדות בית ומיילדות באקדמיה. 
      "הפעילות": 
שיתוף הפעולה בין חברת האגיס לארגון המיילדות, יאפשר לתת מענה לנשים לקראת הלידה (שבוע 35 ומעלה) ובתקופת משכב הלידה (כ-6 שבועות לאחר לידה).
במהלך הפעילות יבוצעו  1000 שיחות טלפוניות לייעוץ וליווי ע"י מיילדת. ו250 ליווים הכוללים שיחת טלפון וגם ביקורי בית באמצעות מיילדות, בנוסף על הליווי הטלפוני.
ג. "תקופת המבצע": 
החל מיום ה- 28.11.2023 ועד ה- .31.12.23 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין המועדים. 

ד. משתתף בפעילות: 
בעל זכות השתתפות בפעילות, לליווי טלפוני כאמור לעיל, יינתן להריוניות משבוע 35 להריון ועד 6 שבועות לאחר הלידה (תק' משכב לידה) אשר מילאה פרטים בעמוד נחיתה ייעודי בתקופת המבצע. 
קווים מנחים לקביעת ביקור בית לאחר הלידה, לביקור בית זכאית העומדת באחד הקריטריונים הבאים: 1. אישה שנעקרה מביתה – עוטף עזה, יישובי העימות בצפון או כל אישה שנעקרה מביתה כתוצאה מהלחימה. 2. אישה שנמצאת לבד \גבר שנמצא לבד –עקב גיוס בן\בת הזוג למילואים\חד הורי 

ה. אתר המבצע: 
אתר ברשת האינטרנט שכתובתו   ______________________ המכיל פרטים על הפעילות, ואשר בו ניתן להירשם לפעילות. ההרשמה הפעילות אפשרית רק באמצעות אתר הפעילות.
אתר הפעילות יהיה פתוח להרשמה בכל ימי המבצע, כהגדרתם להלן.

ו. זכאות להשתתף בפעילות: 
בכפוף לתנאי תקנון זה, זכאי להשתתף בפעילות תושב ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהיה כדין בישראל. שהינו מעל גיל 18 ומעלה 
לליווי טלפוני כאמור לעיל, זכאית להשתתף הריוניות משבוע 35 להריון ועד 6 שבועות לאחר הלידה (תק' משכב לידה)  נרשם באתר הפעילות במהלך תקופת המבצע. מובהר כי הזכאות להשתתפות בפעילות מותנית, בין היתר, בקליטת פרטי המשתתפים במלואם באתר הפעילות.
לביקור בית זכאית אישה שנעקרה מביתה – עוטף עזה, יישובי העימות בצפון או כל אישה שנעקרה מביתה כתוצאה מהלחימה.\ אישה שנמצאת לבד \גבר שנמצא לבד –עקב גיוס בן\בת הזוג למילואים\חד הורי

ז. הפעילות ומימושה:
א. יצירת הקשר עם היולדת/הריונית תהיה תוך 48 שעות מרגע השארת הפרטים באתר הפעילות. הניסיונות ליצור קשר עם המשתתף הזוכה יעשו בהתאם לפרטים שנמסרו. המיילדת תיצור קשר ראשוני עם המשתתפת בפעילות באמצעות הודעה בווטס אפ לתיאום שיחה ראשונית (שיחה טלפונית למספר הטלפון שנמסר באתר הפעילות). 
ב. היה ולא ניתן לממש את הפעילות עם המשתתפת, בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, תיפסל זכאותה של אותה משתתפת, מהסיבות המפורטות להלן:
פרטי המשתתפת אינם ברורים. 
המשתתפת לא ניתנת לאיתור בתוך 2 ימי עסקים ממועד סיום הפעילות.
המשתתפת השיגה את זכאותה לפעילות ו/או השתתפותה בפעילות בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתה המלא של עורכת הפעילות.
עורכת הפעילות  קבעה כי חלה סיבה כלשהי בהתאם לשיקול דעתה למניעת מימוש הפעילות למשתתפת.
עפ"י הוראות תקנון המבצע, היה המשתתפת מנועה מלהשתתף בפעילות.
פרטי המשתתפת אינם ניתנים לאימות.
ג. מובהר כי הזכאות להשתתפות בפעילות, מותנית, בין היתר, בקליטת הפרטים שהקלידה המשתתפת באתר הפעילות, ובמסירת כל הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל. עורכת המבצע, ארגון המיילדות ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בקבלת פרטי המשתתפת לרבות בגין שיבוש, תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו/או ספקי תקשורת, לרבות לכל שיבוש תקלה ו/או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קבלת פרטי המשתתפת באתר הפעילות ולמשתתפת לא תהיה בכל מקרה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, מכל מין וסוג שהוא.
ד. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההשתתפות בכל מקרה בו יסתבר כי המשתתפת השיגה את הזכייה בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה והכל לשיקול דעתה המלא של עורכת הפעילות.
עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת הפעילות.

ח. דרך פרסום תוצאות הפעילות:
א. ארגון המיילדות בישראל רשאים לעשות שימוש בשם המשתתפים בפעילות, ופרטיהם לצרכי פרסום וקידום מכירות, לרבות צילום המשתתפות, בכל צורה ו/או דרך שתיקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. כל משתתפת בפעילות מצהירה ומתחייבת כי ידוע לה שדבר השתתפותה בפעילות לרבות פרטיה האישיים ו/או תמונתו עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים, כמפורט. כל משתתפת בפעילות מצהירה ומתחייבת כי היא פוטרת את עורכת המבצע\ ארגון המיילדות בישראל, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בפרסום כאמור.
ב. בהשתתפותו בפעילות מאשרת המשתתפת כי היא מאשרת לארגון המיילדות לשמור את פרטיה האישיים וכי ארגון המיילדות יהיה רשאי לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר ו/או פניות פרסומיות, בכפוף לשמירת זכותה של המשתתפת להסיר עצמה מרשימת הדיוור של עורכת הפעילות ובהתאם לכל דין. 


 
ט. שונות:

א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ב. המשתתפת או הרוצה להשתתף במבצע מצהירה ומתחייבת כי היא פוטרת את עורכת המבצע, ארגון המיילדות בישראל, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתפת או הרוצה להשתתף מצהירה ומתחייבת כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת המבצע, ארגון הנשים בישראל לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.
ג. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה רשאים לקצר ו/או להאריך ו/או להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, לרבות שינוי תקנון זה, הכול בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
ד. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.
ה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות רשאי שלא למסור מענה למשתתפת ו/או לשלול קבלת הפעילות ממי שהגיע אליו הפעילות תוך ביצוע עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.
ו. עורכת המבצע ו/או ארגון הנשים בישראל ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בקליטת פרטי המשתתף , באתר הפעילות המבצע, לרבות בגין שיבוש, תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו/או "בזק" ו/או "הוט" ו/או כל ספק שירותי תקשורת קווית אחרת ו/או ספקי השירות הסלולרי, ולרבות כל גורם עצמאי אחר לרבות כל שיבוש תקלה או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קליטת פרטי המשתתף באתר פעילות המבצע, כולם או חלקם, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהוא.
ז. למען הסר ספק עורכת המבצע מספקת את מכסת הפעילות כאמור בלבד ואין לה כל מעורבות ישירה ו/או עקיפה בפעילות ו/או תכניה ו/או תוצאותיה ו/או כל הקשור ו/או הנובע ממנה במישרין ו/או עקיפין והמשתתפת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות ו/או השתתפותה בה במישרין ו/או בעקיפין. 
ח. למען הסר ספק יובהר כי אך ורק משתתפים אשר מילאו אחר כל תנאי תקנון המבצע לפני מועד תום המבצע, ישתתפו במבצע כאמור בתקנון זה.
ט. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי הארגון ו/או עורכת המבצע ו/או מקאן ו/או בני משפחותיהם. 

 

הצטרפו למועדון הדיוורים של האגיס

מלאו את הפרטים וקבלו קוד קופון ישירות לנייד שלכם
זה הבייבי הראשון שלי 
בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם ל מדיניות הפרטיות
לקבלת הקופון אנא אשרו קבלת דיוורים ע"י סימון התיבה

 

 

 

 

השאירו מייל ותקבלו מהאגיס

שלל הפתעות, הטבות, קופונים ותכנים שווים במיוחד!

בשליחת טופס זה אני מסכימ/ה שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם ל מדיניות הפרטיות

אני מאשר/ת קבלת עדכונים, פרסומים והטבות ממגוון מותגי חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה בכל עת